Ενεχυροδανειστήρια.

Ενεχυροδανειστήρια. Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών (ΑΠΟΦ 1010/10/5 ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ 1948 τεύχος Β 01/09/2011)

Άρθρο 1 – Αναγγελία  άσκησης επαγγέλματος  αργυραμοιβού κ.λπ. – Προϋποθέσεις
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αργυραμοιβού, πωλητή και αγοραστή μεταχειρισμένων αντικειμένων (παλαιοπώλη), και ενεχυροδανειστή υποχρεούνται να αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος τους στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχουν την επαγγελματική τους έδρα.
2. Από την υποχρέωση της  προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι υπαίθριοι στάσιμοι αργυραμοιβοί  και οι πλανόδιοι  παλαιοπώλες  του  ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»  (Α 145), ως ισχύει και της Κ1/2113 από 6.9.1995 απόφασης  Υφυπουργού Εμπορίου (Β  786), ως ισχύει.  Στην  περίπτωση  που οι  ανωτέρω επαγγελματίες  διατηρούν και  κατάστημα υπόκειται στην υποχρέωση της παρ.1 του παρόντος  άρθρου.

3. Η άσκηση του επαγγέλματος της παρ. 1 επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει  συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας του,
β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για  τα  εγκλήματα  ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας  της  Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων,  προσβολών κατά  της  πολιτειακής εξουσίας, κατά  της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής  εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης,  τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης,  κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας  περί την υπηρεσία, παραβίασης  του  απορρήτου  των  τηλεφωνημάτων και της προφορικής  συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος,  δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών,  ζωοκλοπής,  λαθρεμπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών  υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου,
γ) δεν  έχει  καταδικαστεί αμετάκλητα σε  στερητική της  ελευθερίας ποινή ανώτερη  των  έξι (6) μηνών για έγκλημα  που τελέσθηκε με δόλο,
δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί  αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης  β ή  δεν  έχει  καταδικασθεί έστω  και  με οριστική απόφαση για κακούργημα  ή για αδίκημα  της περίπτωσης β. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί  αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
στ) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω  και αν έχει  λήξει  ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή  τους  και
ζ) δεν τελεί υπό δικαστική  συμπαράσταση.
4. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου  των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν  στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία στην αστυνομική  αρχή της παρ. 1.
5. Το κατάστημα δεν μπορεί  να στεγάζεται σε οικεία  ή διαμέρισμα.

Άρθρο  2 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στην αστυνομική αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 του τόπου άσκησης του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τη διεύθυνση  λειτουργίας του καταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων του.

2. Μαζί με την  αναγγελία της  προηγούμενης  παραγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1.
β. Βεβαίωση της οικείας  Δημόσιας  Οικονομικής Υπηρεσίας  (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (αρθρ. 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με αρθρ.
29 ν. 1642/1986).
γ. Έγγραφο  από το  οποίο  αποδεικνύεται η  νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).
ζ. Αντίγραφο του  εγκριθέντος και  δημοσιευθέντος καταστατικού της  εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το αρμόδιο  Πρωτοδικείο. Ειδικότερα για  τις  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε. εκτός  από το  καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ.

3. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο  κατάστημα  του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν  έχουν παραπεμφθεί σε  δίκη  για  τα  εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1.

4. Περαιτέρω  η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών αναζητά  υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα για καθένα από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους πρόσωπα, τα παρακάτω  δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης β. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί  σε δίκη  για  τα  εγκλήματα της  παρ. 3 του
άρθρου 1.
γ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική  συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

Άρθρο  3 – Τηρούμενα στοιχεία
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα που αναφέρονται στην παρ. 1  του  άρθρ. 1  υποχρεούνται να  τηρούν  ενιαίο  βιβλίο, στο  οποίο  καταχωρίζονται κατ’  αύξοντα  αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα στοιχεία που αφορούν  τις γενόμενες αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις.
Ειδικότερα:
α. Στην αριστερή σελίδα  του βιβλίου καταχωρίζονται τα ακόλουθα:
– Αύξων αριθμός  εγγραφής.
– Είδος συναλλαγής (αγορά ή ενεχυρίαση).
– Χρονολογία αγορά  ή ενεχυρίασης.
– Πλήρη στοιχεία ταυτότητας αντισυμβαλλομένου.
– Ακριβής περιγραφή των αντικειμένων  (μάρκα, μοντέλο, αριθμός, σειρά κ.λπ.) και προκειμένου για κοσμήματα το είδος αυτών, η περιεκτικότητα σε καράτια, το βάρος τους  σε γραμμάρια  και των κωδικό κατασκευής τους.
– Υπογραφή πωλητή ή ενεχυριαστή.
β. Στη  δεξιά  σελίδα του  βιβλίου  καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν την περαιτέρω διάθεση των αντικειμένων (πώληση, απόδοση ενεχύρου  κ.λπ.), ως εξής:
– Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αντισυμβαλλομένου.
– Χρονολογία.
– Υπογραφή αγοραστή ή ενεχυριαστή.

2. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου της παρ. 1 αίρεται στην περίπτωση που ο επαγγελματίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο  (Η/Υ), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται σ’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, μετά από κάθε συναλλαγή εκτυπώνεται παραστατικό, το οποίο περιέχει τα στοιχεία της περίπτωσης α της παρ. 1 και υπογράφεται  από τον αντισυμβαλλόμενο. Τα σχετικά  παραστατικά ταξινομούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER). Κάθε συναλλαγή που αφορά την περαιτέρω  διάθεση του αντικειμένου καταχωρίζεται σε νέο παραστατικό, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της περίπτωσης β1 της παρ. 1 και υπογράφεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Το παραστατικό αυτό επισυνάπτεται στο παραστατικό της αρχικής πράξης συναλλαγής και φέρει τον ίδιο με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό.
3. Οι ασκούντες  το επάγγελμα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρ. 1 της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν διπλότυπο έντυπο, στο οποίο καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα στοιχεία της παρ. 1. Μετά την καταχώριση κάθε αγοράς, το απόκομμα παραδίδεται  στον πωλητή, ενώ το στέλεχος φυλάσσεται  από τον επαγγελματία.
4. Το προβλεπόμενο  κατά  τα ανωτέρω  βιβλίο και το διπλότυπο έντυπο θεωρούνται από την οικεία  αστυνομική αρχή για το κανονικό  των σελίδων, οι οποίες  και αριθμούνται. Απαγορεύεται η καταστροφή ή η αλλοίωση του ως άνω βιβλίου και διπλότυπου εντύπου, καθώς και των παραστατικών της παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο  4 – Υποχρεώσεις  αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων  και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται όπως:
α. Ενημερώνουν σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησής τους την αστυνομική αρχή που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαγραφεί η καταχώριση από την ηλεκτρονική βάση του άρθρου 6.
β. Διατηρούν τα αγορασθέντα αντικείμενα εντός του καταστήματος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία αγοράς και αναρτούν σ’ αυτά πινακίδα με τον αύξοντα  αριθμό καταχώρισής τους στο οικείο βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχός  τους.

2. Οι ασκούντες το  επάγγελμα των παρ. 1  και 2 του άρθρου  1,  υποχρεούνται να ενημερώνουν  αμέσως  την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, σε περίπτωση που έχουν βάσιμες  υπόνοιες ότι τα προσκομιζόμενα  σ αυτούς αντικείμενα δεν κατέχονται νόμιμα ή το πρόσωπο που προσκομίζει αυτά είναι κάτω των 18 ετών ή κατέχει πλαστά έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς του.

Άρθρο  5 – Υποχρεώσεις  ασχολουμένων με την αγοροπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών
1. Όσοι επαγγελματίες (χρυσοχόοι, ωρολογοποιοί, πλασιέ κ.λπ.) ασχολούνται παράλληλα και με την αγοροπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων  κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, έχουν τις υποχρεώσεις  των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 3 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Απαγορεύεται η αγορά των ανωτέρω αντικειμένων από άτομα  που δεν  έχουν  συμπληρώσει  το  18ο  έτος  της ηλικίας  τους.

Άρθρο  6 – Διαδικασία εξέτασης προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος − απόρριψη αιτημάτων

1.  Οι Υπηρεσίες  παραλαβής  των δικαιολογητικών αιτούνται τα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά και ελέγχουν στο σύνολο τους την πληρότητα και την κανονικότητα τους.

2. Η αρμόδια  αστυνομική αρχή, μετά  την  παραλαβή των δικαιολογητικών, ελέγχει την πληρότητα των υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και σε θετική  περίπτωση, καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του P.O.L.

3. Αν τα υποβαλλόμενα  από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας ανωτέρω  δικαιολογητικά δεν  είναι  πλήρη, τάσσεται  εύλογη  προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Μετά  την παραλαβή και τον επανέλεγχο των  δικαιολογητικών, εφόσον  διαπιστωθεί από την αρμόδια  Υπηρεσία πως αυτά  δεν είναι  τα προβλεπόμενα από την παρούσα Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως  ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της  εταιρείας με αποδεικτικό κοινοποίησης.  Στις  περιπτώσεις εκείνες κατά  τις  οποίες  δεν συντρέχουν οι  νόμιμες  προϋποθέσεις,  εκδίδεται  από την αρμόδια  αστυνομική  αρχή απόφαση απαγόρευσης  άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

4. Κατά  της  ως άνω απόφασης  χωρεί  ενδικοφανής προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Διευθυντή  της οικείας  Αστυνομικής Διεύθυνσης  ή της Διεύθυνσης Ασφαλείας, προκειμένου  για τους  Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,  εντός  ανατρεπτικής προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν, της απόφασης απαγόρευσης  της  δραστηριότητας. Η ασκηθείσα  προσφυγή  δεν  αναστέλλει την  απαγόρευση  άσκησης  της δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου.

5. Η αρμόδια  αστυνομική  αρχή  στην  οποία  υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προσφυγή οφείλει  να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο  την απόφασή  της  για  την  προσφυγή  αυτή  το  αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες.

Άρθρο  7 – Τροποποίηση  ηλεκτρονικής καταχώρισης
1.  Δυνατότητα  τροποποίησης της  ηλεκτρονικής καταχώρισης  έχει η Αστυνομική Υπηρεσία που έκανε την καταχώριση κατά την παραλαβή και έγκριση  των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Δυνατότητα συμπλήρωσης της  ως άνω καταχώρισης, σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός χώρων άσκησης επαγγέλματος, έχει η Αστυνομική Υπηρεσία στην περιφέρεια της  οποίας  δραστηριοποιείται ο ενδιαφερόμενος.

Άρθρο  8 – Χρόνος ισχύος – Ανάκληση  άσκησης δραστηριότητας
1. Η άσκηση του επαγγέλματος της παρ.1 του άρθρου 1 ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας,  για  χρονικό  διάστημα  πέντε  (5) ετών, με έναρξη  τρεις  (3) μήνες από την υποβολή της  αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην  οικεία  αστυνομική αρχή, με  την  επιφύλαξη  των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελματικής  ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες  προ  της  λήξης,  νέα  αναγγελία στην καθ’ ύλην αρμόδια  αστυνομική  αρχή ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 2.

3. Η άσκηση  της  δραστηριότητας του  άρθρου  1  της παρούσας  ανακαλείται με απόφαση  της  οικίας  αστυνομικής αρχής στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι έπαψαν  να συντρέχουν  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις άσκησης  της,  καθώς  και  όταν  ασκηθεί ποινική  δίωξη σε βάρος του επιτηδευματία για οποιοδήποτε αδίκημα από τα  μνημονευόμενα  στην παρ. 3 του άρθρου 1  της παρούσας. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι  4 και 5.

Άρθρο  9 – Ποινικές  και διοικητικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες  των διατάξεων της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 12 του ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 3904/2010, εφ’ όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

2. Στους  παραβάτες της  παρούσας  επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο  της οριστικής απαγόρευσης  άσκησης του  επαγγέλματος με  απόφαση  της  αστυνομικής  αρχής  της  παρ. 1  του  άρθρου  1,  μετά  τη  βεβαίωση  από αστυνομικούς πέντε (5) συνολικά παραβάσεων από τις αναφερόμενες στην παρούσα, εντός πενταετίας.

Άρθρο  10 – Συμμετοχή  σε επαγγελματικές εκθέσεις
Η συμμετοχή των  φυσικών  και  νομικών  προσώπων, στις  εκθέσεις προώθησης και εμπορίας  των επαγγελματικών ενώσεων είναι ελεύθερη  τηρουμένων των προϋποθέσεων του Κώδικα Φορολογικών  Στοιχείων.

Άρθρο  11 – Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι ασκούν το επάγγελμα της  παρ. 1  του άρθρου 1 της παρούσας, με άδεια που τους χορηγήθηκε πριν την έναρξη  ισχύος  της  παρούσας,  εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημερομηνία  λήξης της.

Άρθρο  12 – Καταργούμενες διατάξεις
Από την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας,  καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις  ρυθμίσεις  της.