Άδεια για πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και CNG μέσω ΚΕΠ

Άδεια για πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και CNG

Αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2. – ΦΕΚ B 2984 – 31.12.2015

Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:
1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου
3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι κάτωθι διαδικασίες:
α) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
β) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.
γ) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),

καθώς και η διαδικασία μετατροπής οποιουδήποτε εκ των παραπάνω 3 κατηγοριών λειτουργούντων πρατηρίων καυσίμων σε μικτά πρατήρια μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

2) Τα έντυπα των διαδικασιών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3) Τα έντυπα του Παραρτήματος Ι της παρούσας χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας.

α) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/2984_2015-A.pdf”]

β) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/2984_2015-B.pdf”]

γ) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/2984_2015-C.pdf”]