Ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας

Αριθμ. 674/51804 –ΦΕΚ B 1276 – 04.05.2016

Καθορισμός του ύψους χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν.(ΕΚ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:
Σε εφαρμογή των διατάξεων:
α) των άρθρων 2 και 3 της αριθμ. 994/66201/15−06−2015 (ΦΕΚ Β ́1309) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν.(ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και β) της αριθμ. 600/44863/12−04−2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 994/66201/15−06−2015 (ΦΕΚ Β ́1089) απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας» σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν.(ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», εγκρίνεται και κατανέμεται ενίσχυση ύψους διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (254 €) ανά επιλέξιμο κυτίο πιστοποιημένου μεταξόσπορου που περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών.

Η ενίσχυση αφορά τη σηροτροφική περίοδο από 01/02/2015 έως 31/12/2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ