ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ. Ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικών

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ. Ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικών

Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

 

Αριθμ. 104528 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5972/17.12.2021
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης ωρομισθίων εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του νόμου 4763/2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ως ωρομίσθιο λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-10-2021