Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). (Αριθμ. 117384 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3821/31.10.2017)

Ορισμός, λειτουργίες, πεδίο εφαρμογής
1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (εφεξής «ΓΓΕΠΚ») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφεξής το «Σύστημα», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 56902/215/19-5-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1924 Β), το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 36, 37, 38, 258, 259 και 260 του ν. 4412/2016.
Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β ́/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».
2. Το Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεκτείνεται προκειμένου να περιλαμβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εν λόγω επέκταση αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα όσον αφορά στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:
α. Σχεδιασμό διαγωνιστικών διαδικασιών.
β. Υποβολή Προσφορών ή/και Αιτήσεων Συμμετοχής.
γ. Χρήση Προτύπων ή/και Υποδειγμάτων.
δ. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών.
ε. Κατακύρωση του Διαγωνισμού.
στ. Επιτελικές Αναφορές.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες διακριτές λειτουργίες της επέκτασης του Συστήματος αποτελούν το υποσύστημα «Δημόσια ’Εργα» αυτού στο εξής «το υποσύστημα».
3. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αφορά το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης που αφορούν σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ (Αριθμ. 117384 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3821/31.10.2017) για το ΕΣΗΔΗΣ

– – –Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Αριθμ. 56902/215 – ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017)

Ορισμός και λειτουργίες
Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (εφεξής «ΓΓΕΠΚ») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκαθίσταται και λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), εφεξής το «Σύστημα», το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 36, 37, 38, 258, 259 και 260 του ν.4412/2016.

Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β’/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α L 44) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.

Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των άρθρου 38 και 260 του ν.4412/2016.
• Προγραμματισμός Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4412/2016.
• Σχεδιασμός Διαγωνισμών – διαγωνιστική διαδικασία
• Διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων
• Επιτελική Πληροφόρηση
• Ηλεκτρονική Διαχείριση Ροών Εργασίας και Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
• Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας αγαθών και Παροχής υπηρεσιών του άρθρου 36 παρ. 7 του ν.4412/2016
• Διαδικτυακή Πύλη ΕΣΗΔΗΣ

Το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017 με τις Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετικά: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)