Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)

Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3074/06.09.2017
Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τα οποία επισυνάπτονται  στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ως εξής:

Παράρτημα Α. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Παράρτημα Β. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

2. Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.

3. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω βιβλίου.

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή πρότυπα τεύχη ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3074/06.09.2017)

– – –
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αριθμ. 57654 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1781/23.05.2017)

Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 38 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α /147), το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.

Πεδίο εφαρμογής
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147), εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές Αγορών, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.

Το κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 57654 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1781/23.05.2017

– – –Αριθμ. 122711/1231 – ΦΕΚ B 2640 – 08.12.2015
Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται και ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30.04.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

– – –
Αριθμ. 90947 – ΦΕΚ B 2021 – 17.09.2015
Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005

Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01.12.2015

– – –
Αριθμ. 90951 – ΦΕΚ B 2021 – 17.09.2015
Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών

Μεταθέτουμε και ορίζουμε ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου II του Μέρους Τέταρτου του Μέρους Β του Ν. 4281/2014 (άρθρα 134 έως 138) την 31−12−2015 για διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της επανόδου αυτών, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές

– – –
Αριθμ. 40563 – ΦΕΚ B 590 – 15.04.2015
Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας.

Ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων των άρθρων 134 ως 138 Ν. 4281/2014 μετατίθεται και ορίζεται την 31−12−2015, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας για όλες τις αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών

– – –
NOMOΣ 4320/2015 – ΦΕΚ A 29 – 19.03.2015
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 37
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.»

3. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΣχετικάΤεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)