Γεωργικά φάρμακα. Σύστημα και πιστοποιητικό επιθεώρησης

Αριθμ. Ε8 1831/39763 – ΦΕΚ B 671 – 21.04.2015
Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης

Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση συστήματος τακτικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ) για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας για τον εξοπλισμό αυτό.