Αποζημίωση και για περονόσπορο στα αμπέλια

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποζημίωση και για περονόσπορο στα αμπέλια με νέο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 28,5 εκατ. ευρώ

Την απόφαση με την οποία ανατίθεται στον ΕΛΓΑ η υλοποίηση προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) ύψους 28,5 εκατ.ευρώ, υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης.

Με το πρόγραμμα, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτονται για πρώτη φορά οι δαπάνες ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου στα αμπέλια από την ασθένεια του περονόσπορου.

Η εφαρμογή του προγράμματος είναι τριετής και οι ενισχύσεις στους παραγωγούς πρόκειται να καταβληθούν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις για τα έτη 2014, 2015 και 2016, από τον ΕΛΓΑ.

Το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορος στα αμπέλια) που προκλήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011.

Οι παραγωγοί (φυσικά καθώς και νομικά πρόσωπα) για να τύχουν της έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων θα πρέπει:

  • Να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, ή να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Η εκμετάλλευση να είναι καθ’ όλα νόμιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να έχουν υποστεί ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ή από ασθένειες καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Οι κρατικές ενισχύσεις όπως προβλέπει η απόφαση διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:

Α. Ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου και για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου οι οποίες καταβάλλονται εφάπαξ από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών.

Β. Συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, η οποία καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις για την απώλεια παραγωγής στα καρποφόρα δέντρα όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση, σε τρεις ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και σε δυο ετήσιες δόσεις για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων.

Στα αμπέλια ή ακτινίδια η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε τρεις ετήσιες δόσεις για εκρίζωση και επαναφύτευση και σε δυο ετήσιες δόσεις για κοπή κορμού και πρωτογενών κλάδων.Συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης για απώλεια παραγωγής και για την καταστροφή σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα-ζωοτροφές.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης που μπορεί να λάβουν οι δικαιούχοι καθορίζονται σε 175.000,00€ για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000,00€ για τις υπόλοιπες κατηγορίες, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00€ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

————
Αριθμ. 675/92751 – ΦΕΚ Β 2259 – 20.08.2014
Ανάθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορος στα αμπέλια) ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λήψη των πιο κάτω μέτρων και αναθέτουμε στον ΕΛΓΑ την υλοποίησή τους, υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών (περονόσπορος στα αμπέλια), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2011.
Οι δικαιούχοι, οι τομείς ενισχύσεων, το ύψος των ενισχύσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και οι γενικοί όροι εφαρμογής τους ορίζονται στο εγκεκριμένο Ν. 414/2007 πρόγραμμα και ειδικότερα: