Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες (του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων που συστάθηκε στον ΟΑΕΔ με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
Σκοπός του Λογαριασμού αυτού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους – άμεσα ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
Ως πόρος του Λογαριασμού αυτού θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) €, την οποία θα καταβάλλουν οι παραπάνω δικαιούχοι του βοηθήματος. Η εισφορά αυτή συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας στον ΟΑΕΕ και αποδίδεται στο ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της καταβολής της.