Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ κατηγορίας Κανόε-Καγιάκ και SUP

Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ΄ κατηγορίας Κανόε – Καγιάκ και SUP. (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/283783/16274/2932/2324 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2670/31.07.2017)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:
Ιδρύεται Ενιαία Σχολή Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας στα αθλήματα του Κανόε – Καγιάκ και SUP, η οποία θα λειτουργήσει στον Πειραιά στο διάστημα από 02/10/2017 έως 31/10/2018

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας εντός του ημερολογιακού έτους 2017).
3. Σε ότι αφορά στο άθλημα του Κανόε-καγιάκ (Ολυμπιακό άθλημα).
3α1. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε-καγιάκ (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση
ή
3α2. Να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Σε ότι αφορά στο άθλημα του Sup (Μη ολυμπιακό Αθλημα).
4α1. Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα του Κανόε-Καγιάκ ως αθλητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2 έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση
ή
4α2. Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα του Sup ως αθλητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο αγωνιστικές περιόδους την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση
ή
4α3. Να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Κανόε-Καγιάκ (οποιασδήποτε κατηγορίας)
ή
4α4. Να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής: Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
– Πτυχίο.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
8.Για απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ απαιτούνται:
– Πτυχίο.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση «μεταφοράς» μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/283783/16274/2932/2324 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2670/31.07.2017)