Ηλεκτρονικά το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερήλικων στους ομογενείς της Αλβανίας

Ηλεκτρονικά η αίτηση χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων στους ομογενείς της Αλβανίας

 

Στην επέκταση της χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για τα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας και στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών προχωρούν τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, εφεξής οι ανασφάλιστοι ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του gov.gr την αίτηση για να λαμβάνουν σε μηνιαία βάση το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους έως 387,90 ευρώ.

Η επέκταση του επιδόματος αφορά σε όλους τους ομογενείς από την Αλβανία που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, είτε διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή απόφαση πολιτογράφησης, είτε διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία. Ειδικότερα:

  • Για όσους δικαιούχους διαμένουν στην Ελλάδα, όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά (από την υποβολή της αίτησης μέχρι τη διασταύρωση και τον έλεγχο των απαραίτητων προϋποθέσεων). Εάν ο δικαιούχος το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει την αίτηση και στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας του.
  • Οι δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των προξενικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα τις παρ. 1 και του άρθρου 93 του νόμου 4387/2016, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων χορηγείται σε όσα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας:

  1. έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
  2. δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος,
  3. το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει τις 4.320 € ή, στη περίπτωση εγγάμων, τις 8.640 €,
  4. δεν διαμένουν σε Ιερές Μονές ως μοναχοί/ές και δεν εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και
  5. ο/η σύζυγός τους δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

 

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη για όλους τους δικαιούχους από την Τρίτη στο gov.gr, στην ενότητα «Υγεία και πρόνοια» και την υποενότητα «Επιδόματα»:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/epidoma-koinonikes-alleleggues-anasphaliston-uperelikon-se-mele-tes-ellenikes-meionotetas-tes-albanias

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρόκειται να συμβάλει σημαντικά στην απλούστευσή της για τους πολίτες και για τη Διοίκηση, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ελέγχου για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

 
 

 

 

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερήλικων στους ομογενείς της Αλβανίας

Αριθμ. 70982 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4089/30.07.2022
Χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι του επιδόματος

1. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων καταβάλλεται στους ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), χωρίς τους περιορισμούς των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου. Η ιδιότητα του δικαιούχου ως ομογενούς, μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, αποδεικνύεται με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, θεωρημένου από ελληνική δημόσια αρχή ή του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση πολιτογράφησης του δικαιούχου ως ομογενούς.
2. Δικαιούχοι είναι όσοι ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή απόφαση πολιτογράφησης, σύμφωνα με την παρ. 1, έως τις 31.12.2022. Με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία αυτή.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης αίτησης των δικαιούχων που διαμένουν στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους του άρθρου 1 που διαμένουν στην Ελλάδα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για τον σκοπό χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια του στοιχείου (7) του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1/04.05.2016). Την ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή διαχειρίζεται, συντηρεί και αναβαθμίζει από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσω της εφαρμογής αυτής, διενεργούνται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) απαιτούμενες διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων δημόσιων αρχών, για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος και εκδίδονται πράξεις χορήγησής του, ανάκλησης των πράξεων χορήγησης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων, διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής του επιδόματος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί ποσών. Για τις διασταυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου αντλούνται τα απαιτούμενα δεδομένα με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία για τον σκοπό ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και νόμιμη βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 (έννομη υποχρέωση) και στοιχείο ε’ (δημόσιο συμφέρον), καθώς και το στοιχείο η’ της παρ. 2 του άρθρου 9 (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για δέκα (10) έτη από την έκδοση της απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) ή μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή των αρμοδίων υπηρεσιών του οικείου δήμου, αν στον τόπο κατοικίας του αιτούντος δεν λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798). Κατά την υποβολή της, ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά: α) στοιχεία ενεργού λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018 (Α’ 84), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον οποίο πιστώνεται το επίδομα, β) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, όταν η αίτηση μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή των αρμοδίων υπηρεσιών του οικείου δήμου, γ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δ) τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

3. Κατά την υποβολή της αίτησης συνυποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή:
α. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαζευκτήριο ή απόφαση διαζυγίου σε περίπτωση πολιτικού γάμου ή τη με συμβολαιογραφικό έγγραφο συμφωνία ή δήλωση λύσης του συμφώνου συμβίωσης.
β. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016 της παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2401), τα οποία οφείλουν να συνυποβάλλονται επικαιροποιημένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, καθ’ έκαστο έτος έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέχρι και το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας του αιτούντος και του συζύγου του ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.
Τα δικαιολογητικά αυτά, η έκδοση των οποίων δεν δύναται να απέχει χρονικά από την υποβολή τους πέραν των δύο (2) μηνών, ελέγχονται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων, εφόσον από τις διενεργούμενες σύμφωνα με την παρ. 1 διασταυρώσεις δεν προκύπτουν οι απαιτούμενες πληροφορίες ως προς την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση του αιτούντα και του συζύγου του ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης, και συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η ασφάλιση και η συνταξιοδότηση από τη Δημοκρατία της Αλβανίας του αιτούντα και του συζύγου του ή του έτερου μέρος του συμφώνου συμβίωσης επισυνάπτονται υποχρεωτικά.

4. Η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016 της παρ. 5 του άρθρου 2 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα χορηγηθεί στους επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή αυτή, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, υποβάλλονται σε εξουσιοδοτημένο χρήστη του Κέντρου Κοινότητας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, μέσω των οποίων υποβλήθηκε η αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος, ο οποίος τις επισυνάπτει στην ηλεκτρονική εφαρμογή, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία για την επελθούσα μεταβολή.

5. Για την εφαρμογή της παρούσας ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Κέντρων Κοινότητας και των δήμων νοούνται οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες για την υποβολή και την διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και της κατ’ εξουσιοδότηση του εκδοθείσας νομοθεσίας, καθώς και οι χρήστες της Εφαρμογής Ανταποκριτών Ο.Π.Ε.Κ.Α. Ανασφαλίστων Υπερηλίκων. Οι εξουσιοδοτούμενοι δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου χρήστες δύναται να αντικαθίστανται από έτερους υπαλλήλους των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή να προστίθενται σε αυτούς και έτεροι υπάλληλοι των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, κατ’ εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4576/2020.

6. Αν εκδοθεί απόφαση χορήγησης του επιδόματος κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν ήδη ισχύουσα απόφαση χορήγησής του στον ίδιο δικαιούχο θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα από την έκδοση της νέας απόφασης.

7. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης αίτησης των δικαιούχων που διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία

1. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία της Αλβανίας υποβάλλεται στα Γενικά Προξενεία και την Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά προωθούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς διεκπεραίωση στον Ο.Π.Ε.Κ.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και της υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 1 και την παρ. 4 του άρθρου 2 αυτής.

2. Αν ο αιτών δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αλβανίας, προσκομίζει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής.

3. Την υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση που ο αιτών υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης για το εισόδημά του, και τα άρθρα 4 και 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως. Για την ανάλογη εφαρμογή τους, οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

4. Κατά τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου, δεν υπολογίζονται στο εισόδημα τα προνοιακά επιδόματα που τυχόν λαμβάνει ο αιτών ή ο σύζυγός του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, τα οποία αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα της παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

5. Αν ο αιτών δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή/και δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ενεργού λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4537/2018 (Α’ 84), δύναται, συμπληρωματικά στην αίτηση του, να υποβάλλει τα ανωτέρω στοιχεία (ΑΦΜ και ΙΒΑΝ) στα Γενικά Προξενεία ή στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, μέσω των ανωτέρω Ελληνικών αρχών στη Δημοκρατία της Αλβανίας, ότι από τον έλεγχο της υποβληθείσας αίτησής του προκύπτει ότι δικαιούται του επιδόματος.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης