Ηλεκτρονική υπογραφή για υποβολή στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης

Με τον νέο νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017) με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» προσδιορίζεται το καθεστώς των ηλεκτρονικών υπογραφών βάσει του οποίου δύναται να υπογράφονται ηλεκτρονικά τα πρότυπα καταστατικά που υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης

Η διάταξη συμπληρώνει το άρθρο 8 του ν. 4441/2016 περί ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) στο οποίο δεν διευκρινίζεται το είδος της «ηλεκτρονικής» υπογραφής η οποία πρέπει να τίθεται από τους εταίρους στα καταστατικά των υπό σύσταση εταιρειών που συντάσσονται και καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ μέσω της υπηρεσίας αυτής.

Στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχουν σήμερα δύο είδη ηλεκτρονικών υπογραφών: η «προηγμένη ψηφιακή» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 και η απλή «ηλεκτρονική» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 10 του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.

Για το λόγο αυτό, η νέα ρύθμιση εισάγει νέα παράγραφο 2 στο ως άνω άρθρο με την οποία ρητά πλέον διευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη συστατικού εγγράφου (καταστατικού) εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της e-ΥΜΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η «προηγμένη ψηφιακή» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, είτε η απλή «ηλεκτρονική» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 10 του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.Νόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 109
Τροποποιήσεις του ν. 4441/2016 (Α΄ 227)

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4441/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Πρότυπα καταστατικά τα οποία υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε με

α) την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νομική ισχύ και είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού, όπως ισχύει, είτε με

β) την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 12 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 25 της παραγράφου 2 του εν λόγω Κανονισμού, όπως ισχύει.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως:

«δ. Υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με την παράγραφο 4.».

ΣχετικάΝόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017