Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς συμβολαιογράφους

Με διατάξεις του νόμου 5086/2024 ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Κτηματολογίου και ορίζονται οι υπηρεσίες και οι δυνατότητες που παρέχει στους συμβολαιογράφους η ηλεκτρονική εφαρμογή (πλατφόρμα) του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5086/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 23/14.02.2024
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 29
Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998, παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4512/2018 και παρ. 4 άρθρου 29 ν. 4821/2021

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών των κτηματολογικών εγγραφών, η λέξη «συνυποβάλλεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «επισυνάπτεται» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητάς της, το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση της παραγράφου 1. Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, επισυνάπτεται ένα κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί μεταβατικών διατάξεων για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, διαγράφεται η φράση «ή με την πάροδο εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στις θέσεις της παρ. 1, όπως κατανέμονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται:

α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από τους Φορείς της παρ. 2,

β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών,

γ) να αναρτά ψηφιοποιημένα έντυπα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών και

δ) να υποβάλλει, κατόπιν σχετικής εντολής του αποκτώντα εμπράγματο δικαίωμα προς αυτόν, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, με την ψηφιακή υπογραφή του ιδίου και χωρίς χειρόγραφες παραπομπές, ψηφιακό αντίγραφο της εγγραπτέας πράξης προς καταχώριση, συνοδευόμενο από ψηφιακή περίληψη αυτής και κάθε απαιτούμενο για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης έγγραφο.

Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η υποβολή ψηφιακού αντιγράφου της εγγραπτέας πράξης προς καταχώριση της περ. δ) του πρώτου εδαφίου επέχει θέση αίτησης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και η σύνοψη στοιχείων της εγγραπτέας πράξης που εμφανίζεται στην πλατφόρμα επέχει θέση περίληψης αυτής.»

4. Όπου στον ν. 4512/2018 αναφέρεται η επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων από την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων αυτών νοείται ο χρόνος κατάργησης εκάστου υποθηκοφυλακείου, σύμφωνα με την οικεία απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης