Υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης για 196 συνολικά μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αριθμ. 35091/30−04−2015 – ΦΕΚ B 831 – 14.05.2015

Υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης για 196 συνολικά μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
αποφασίζει:

Την υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης για 196 συνολικά μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ως εξής:
1. Πρόγραμμα κατάρτισης «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» διάρκειας 10 ωρών (111 άτομα)
Αναλυτικά:
i. Ηγουμενίτσα: 60 άτομα − 3 τμήματα
ii. Σύβοτα: 20 άτομα − 1 τμήμα
iii. Παραμυθιά: 31 άτομα − 1 τμήμα

2. Πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνικοί Ασφαλείας» διάρκειας 10 ωρών (85 άτομα)
Αναλυτικά:
i. Ηγουμενίτσα: 30 άτομα − 1 τμήμα
ii. Παραμυθιά: 55 άτομα − 2 τμήματα

Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα την έχει το ΚΕΚ Ιωαννίνων. Την ευθύνη για την συμμετοχή των καταρτιζομένων στις διαδικασίες Πιστοποίησης θα την έχει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Η υλοποίηση θα γίνει σε χώρους του ΚΕΚ Ιωαννίνων και του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (χωρίς κόστος) που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ και την Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι καταρτιζόμενοι δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα. Το κόστος πιστοποίησης (παράβολα κ.λπ.) θα βαρύνει αποκλειστικά τους καταρτιζόμενους.

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 4.704,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 και αναλύεται ως εξής:

196 καταρτιζόμενοι x 10 ώρες x 2,40 ευρώ Μέσο Ωριαίο Κόστος ανά άτομο και περιλαμβάνει εκτός του κόστους
του ωρομισθίου προσωπικού, δαπάνες υλοποίησης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, δαπάνες διατροφής πχ τοστ, καφές κλπ)

Ορίζεται ως υπόλογος διαχειριστής, της συνολικής δαπάνης (4.704 €) ο εκπαιδευτικός Κύρκος Αργύρης, Διευθυντής του ΚΕΚ Ιωαννίνων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Η απόδοση της δαπάνης από τον υπόλογο διαχειριστή θα γίνει μέχρι 30/11/2015».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ