8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 2 εργατοτεχνιτών

Προκήρυξη πρόσληψης 2 Εργατοτεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Έργο: Εργασίες Αποκατάστασης και Συντήρησης στις μονές της Νήσου της λίμνης των Ιωαννίνων

Το κείμενο της προκήρυξης