Ημερήσια αποζημίωση προσωπικού πλοίων Λιμενικού Σώματος

Ημερήσια αποζημίωση προσωπικού πλοίων Λιμενικού Σώματος

Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ – ΕΛΑΚΤ) που υπηρετεί στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία / σκάφη
Αριθμ. 2821.26/19 – ΦΕΚ Τεύχος Β 344/11.02.2019
Τροποποίηση της 363.4/14/17598/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ – ΕΛΑΚΤ) που υπηρετεί στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία / σκάφη» (Β 2798)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η 363.4/14/17598/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β ́ 2798) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 363.4/15/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β ́ 133) τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Η αποζημίωση καθορίζεται ειδικότερα ανά κατηγορία πλοίου σκάφους ως ακολούθως:

αα) Υπηρετούντες στα ΠΛΣ όλων των Λιμενικών Αρχών:

ααα) Στα πληρώματα ΠΛΣ κατηγορίας Α-Ι, Β, δέκα (10) ημέρες.

βββ) Στα πληρώματα ΠΛΣ κατηγορίας Α-ΙΙ, Γ, Δ, έξι (06) ημέρες.

γγγ) Στα πληρώματα ΠΛΣ κατηγορίας Α-ΙΙΙ, τέσσερις (04) ημέρες.

ββ) Για τους υπηρετούντες στα πληρώματα ΠΛΣ κατηγορίας Α-ΙΙ και Α-Ill των Λιμενικών Αρχών Αλεξανδρούπολης Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Κω, Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου, Σύμης, Ρόδου, Καρπάθου, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Σταθμών και Τμημάτων, δέκα (10) και έξι (06) ημέρες αντίστοιχα.

γγ) Για τους υπηρετούντες στα πληρώματα ΠΛΣ όλων των κατηγοριών του Λ/Σ Μεγίστης, δεκαπέντε (15) ημέρες».

2. Το “Παράρτημα Α'” αντικαθιστάται ως ακολούθως:
«Kατnγoρίες Πλοίων-Σκαφών Λιμενικού Σώματος: – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Από επιχειρησιακής πλευράς, τα πλοία σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.), κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Κατηγορία Α’: ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

• (Κατηγορία Α-Ι άνω των 45 μέτρων): “ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ” (Π.Α.Θ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) – “OFFSHORE PATROL VESSELS H.C.G.” (O.P.V’s).

• (Κατηγορία Α-Ι άνω των 28 μέτρων): “ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ” (Π.Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)- “PATROL VESSELS H.C.G.”.

• (Κατηγορία Α-ΙΙ άνω των 24 μέτρων): “ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΑΧΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ” (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)-“COASTAL/FAST PATROL BOATS”.

• (Κατηγορία Α-ΙΙ άνω των 16 μέτρων): “ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΑΧΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ” (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)-“COASTAL/FAST PATROL BOATS”.

• (Κατηγορία Α-ΙΙ άνω των 13 μέτρων): “ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΑΧΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ” (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)-“COASTAL/FAST PATROL BOATS”.

• (Κατηγορία Α-Ill άνω των 7 μέτρων): “ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ”- “FAST PATROL CRAFTS” (F.P.C.).

-Κατηγορία Β’: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ

• (Κατηγορία Β’): “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ” – ” SEARCH AND RESCUE BOATS” (S.A.R.).

-Κατηγορία Γ’: ΠΛΟΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

• (Κατηγορία Γ ́): “ΠΛΟΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ””ANTIPOLLUTION VESSELS τύπου POLL CAT” (A/P.V.).

-Κατηγορία Δ’: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• (Κατηγορία Δ’ άνω των 25 μέτρων): “ΠΛΟΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ”- “MULTI- PURPOSE SHIPS”.

-Κατηγορία Ε’: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 363.4/14/17598/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2798), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 363.4/15 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 133), έως την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στο άρθρο 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως