Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών

Αριθμ. 5032/139433 – ΦΕΚ B 3103 – 18.11.2014
Τροποποίηση της αριθ. 1415/28732/06−03−2013 (ΦΕΚ 574/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων».