Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο Νομό Φλώρινας

Αριθμ. 45136/13 – ΦΕΚ Β 2833 – 07.11.2013

Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο Νομό Φλώρινας.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11, του ν. 4147/2013 (Α΄98).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147), «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
δ. Του π.δ. 141/2010 (Α΄ 234), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ? Δυτικής Μακεδονίας»
ε. Της αριθμ. Υ305 (Β΄ 1628) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου»
στ. Της αριθμ. Υ48 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2. Το με αριθμ. 3392/13-11-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας, ως σημείου υποδοχής, του Τμήματος Αδειών Διαμονής του Νομού Φλωρίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Αδειών Διαμονής του Νομού Φλώρινας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επιδίδονται οι σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις από την 1η Οκτωβρίου 2013.

2. Η ανωτέρω υπηρεσία, από την ίδια ημερομηνία, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και αναλαμβάνει, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 141/2010 (Α234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

(γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

(δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

3. Από την ίδια ημερομηνία διαπιστώνουμε ότι οι Δήμοι (α) Φλώρινας, (β) Αμυνταίου, και (γ) Πρεσπών του Νομού Φλώρινας παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ