Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Δωδεκανήσου

Αριθμ. 44095/2013 – ΦΕΚ Β 2468 – 02.10.2013

Καθορισμός δύο (2) σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Δωδεκανήσου.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147), «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
δ. Του π.δ. 143/2010 (Α΄ 236), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
ε. Της υπ’ αριθμ. Υ305 (Β΄ 1628) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου».
στ. Της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2. Το υπ’ αριθμ. 10254/16-9-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη γνώμη αυτής αφενός για τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αφετέρου για τον καθορισμό σημείου υποδοχής στη νήσο Κω δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 1 και 5 του ν. 4018/2011, μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Δήμου της Κω, καθώς πληρούν τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδιαγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία τους ως υπηρεσιών μίας στάσης.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως σημείο υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις στο Νομό Δωδεκανήσου, τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Καθορίζουμε επιπροσθέτως δεύτερο σημείο υποδοχής στη νήσο Κω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 και 5 του ν. 4018/2011 και για τη λειτουργία αυτού συστήνουμε οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία καλείται Γραφείο Αδειών Διαμονής Κω και έχει τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια των Δήμων Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλυμνίων, Κω, Λειψών, Λέρου, Νισύρου και Πάτμου.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στα ανωτέρω σημεία υποδοχής οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013.

2. Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου πέρα από τις λοιπές αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο π.δ. 143/2010 (Α΄ 236), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

(γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

(δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

3. Το Γραφείο Αδειών Διαμονής Κω αναλαμβάνει για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο χώρο τοπικής της αρμοδιότητας την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

(γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

(δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

4. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Μεγίστης, Νισύρου, Καλύμνιων, Καρπάθου, Κάσου, Κω, Λειψών, Λέρου, Πάτμου, Ρόδου, Σύμης, Τήλου και Χάλκης του Νομού Δωδεκανήσου παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ