Κέντρα φυσικού τοκετού και «Μαίες στο σπίτι» για μαιευτική φροντίδα

Υπηρεσίες μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού μέσω κέντρων φυσικού τοκετού και κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας – «Μαίες στο σπίτι»

 

Νόμος 4999/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 225/07.12.2022
Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Άρθρο 38
Προαγωγή του μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού

1. Το Κράτος μεριμνά για την προαγωγή και την πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων γνώσεων και υψηλών διεθνών προδιαγραφών σε θέματα μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού.

2. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, καθώς και οι ιδιωτικές κλινικές, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού μέσω κέντρων φυσικού τοκετού. Για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των κέντρων, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», καθώς και τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας απαιτείται να διαθέτουν Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα, ενώ οι ιδιωτικές κλινικές, Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων. Υπηρεσίες μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού δύνανται, επίσης, να παρέχονται σε ανεξάρτητα κέντρα φυσικού τοκετού, που συστήνονται ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την υποχρέωση να διασυνδέονται με φορείς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαθέτουν Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα ή Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων, κατά τη ανωτέρω διάκριση.

3. Στην περίπτωση των δημόσιων νοσοκομείων, τα κέντρα φυσικού τοκετού υπάγονται απευθείας στον Διοικητή του δημόσιου νοσοκομείου, ενώ στην περίπτωση των ιδιωτικών κλινικών, τα κέντρα υπάγονται στον Διοικητικό Διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής. Τα ανεξάρτητα κέντρα φυσικού τοκετού αποτελούν αυτοτελείς και αυτόνομες δομές, με μαιευτική διεύθυνση και διαχείριση. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ανεξάρτητων κέντρων φυσικού τοκετού, καθώς και για την ανάκλησή της, είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, από την οποία και εποπτεύονται.

4. Τα κέντρα φυσικού τοκετού της παρ. 2 αναγνωρίζονται ως τέτοια και πιστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 70. Για την αναγνώριση και την πιστοποίησή τους απαιτείται εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

 
 

Άρθρο 39
Υπηρεσίες κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας – «Μαίες στο σπίτι»

1. Για την προώθηση της φυσικής και ψυχικής υγείας της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, την εξειδικευμένη φροντίδα κάθε γυναίκας και του νεογνού της, καθώς και την υποστήριξη και ενδυνάμωση της γυναίκας και του συντρόφου της στην ανάληψη του γονεϊκού τους ρόλου, αναπτύσσεται η κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα για την παροχή υπηρεσιών στην οικία τους σε έγκυες, λεχωίδες και νεογνά.

2. Η κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται από δημόσιες δομές υγείας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας, Δίκτυα Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών του άρθρου 12 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, καθώς και ιδιώτες επαγγελματίες υγείας με σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

3. Η κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα περιλαμβάνει, ιδίως, την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την περιγεννητική φροντίδα, την παροχή συμπτωματικής φροντίδας σε κάθε έγκυο, λεχωίδα και νεογνό την αποκατάσταση και σταθεροποίηση της υγείας τους μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, καθώς και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και του οικογενειακού προγραμματισμού.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης