Κοινωνικός λειτουργός. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

  • Τίτλος σπουδών, δηλαδή:
  1. Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο πτυχίου, επικυρωμένο από τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωση της Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος.
  2. Πιστοποιητικό ισοτιμίας τίτλου σπουδών για τους πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη που να έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως 30 μέρες (εξαρτάται από το χρόνο δημοσίευσης στο ΦΕΚ)