Κωδικοί ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων

Κωδικοί ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων

Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστώνΗ εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του χρήστη

Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε’ της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013) σχετικά με τους Κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών. (Αριθμ. 710/14 – ΦΕΚ Β 1044 – 25.04.2014)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Για την εφαρμογή του εδαφίου ε’ της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013), όπως ισχύει, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του χρήστη, ο οποίος δήλωσε νομίμως την κλοπή της συσκευής του, εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

Κωδικοί ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων
i. o δηλούμενος Κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά κείμενα προδιαγραφών για τους Κωδικούς ΙΜΕΙ του GSM Association.
Ο δηλούμενος Κωδικός ΙΜΕΙ θεωρείται έγκυρος μόνον εφόσον δώσουν έγκυρο αποτέλεσμα όλοι οι επιμέρους έλεγχοι των πεδίων του. Εάν ο δηλούμενος Κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος, δεν εισάγεται στην τηρούμενη λίστα και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών συνδρομητής για το λόγο μη υλοποίησης του αιτήματός του.

ii. ο δηλούμενος Κωδικός ΙΜΕΙ συνδέεται με περισσότερους από 4 τηλεφωνικούς αριθμούς τουλάχιστον σε ένα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η εξέταση της σύνδεσης αυτής πραγματοποιείται μεταξύ όλων των IMEIs που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση κλήσεων κατά την τελευταία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του συνδρομητή εβδομάδα στο δίκτυο του παρόχου.

Για τις ανάγκες της εξέτασης αυτής οι εβδομάδες είναι 4 και ορίζονται ως εξής:
Πρώτη εβδομάδα: Από την 1η έως και την 7η ημέρα του μήνα
Δεύτερη εβδομάδα: Από την 8η έως και την 14η ημέρα του μήνα
Τρίτη εβδομάδα: Από την 15η έως και την 21η ημέρα του μήνα
Τέταρτη εβδομάδα: Από την 22η έως και την 28η ημέρα του μήνα

Στην περίπτωση αυτή ο Κωδικός ΙΜΕΙ δεν εισάγεται στην τηρούμενη λίστα και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών συνδρομητής για το λόγο μη υλοποίησης του αιτήματός του.

Η εξέταση εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης του χρήστη.

Ειδικότερα, η εγγραφή στη λίστα πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
Α. Κάθε πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποστέλλει ανά εβδομάδα στους υπόλοιπους παρόχους τους κωδικούς IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών του οι οποίοι έχουν το δικαίωμα εγγραφής στη λίστα επειδή ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στη λίστα για το δίκτυό του καθώς και τον αύξοντα αριθμό εβδομάδας με βάση την οποία έγινε η εξέταση. Οι Κωδικοί ΙΜΕΙ που αποστέλλονται αφορούν τις αιτήσεις των οποίων η διαδικασία εξέτασης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την προηγούμενη της αποστολής εργάσιμη ημέρα.

Β. Κάθε πάροχος που λαμβάνει την προηγούμενη ενημέρωση εξετάζει εάν οι κωδικοί αυτοί έχουν το δικαίωμα εγγραφής στη λίστα για το δίκτυό του με τα στοιχεία της εβδομάδας για την οποία έγινε η εξέταση και στο αρχικό δίκτυο. Στη συνέχεια, κάθε πάροχος ενημερώνει όλους τους υπόλοιπους παρόχους εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη της υπό στοιχείο 1 ενημέρωσης για τους κωδικούς ΙΜΕΙ που δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής στη λίστα για το δίκτυό του. Οι πάροχοι που λαμβάνουν την ενημέρωση αυτή αφαιρούν τους εν λόγω κωδικούς ΙΜΕΙ από τους κωδικούς που θα μπλοκαριστούν.

Γ. Όλοι οι πάροχοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της υπό στοιχείο 1 ενημέρωσης εισάγουν στη λίστα που τηρούν με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών τους κωδικούς ΙΜΕΙ που έχουν το δικαίωμα εγγραφής στη λίστα σε όλα τα δίκτυα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

2. Κάθε πάροχος απαγορεύει τη λήψη ή/και παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών από συσκευή με IMEI που ανήκει στη λίστα με τους Κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών την οποία τηρεί.

3. Κάθε πάροχος δύναται να εισάγει στη λίστα με τα ΙΜΕΙ που τηρεί και ΙΜΕΙ συσκευών που έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

4. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων κλεμμένων συσκευών των χρηστών μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλης διωκτικής Αρχής της χώρας.5. Συνδρομητής, του οποίου ο κωδικός ΙΜΕΙ της συσκευής του μπλοκάρεται με βάση την ανωτέρω διαδικασία, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από τον πάροχό του την άρση του μπλοκαρίσματος προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για το ΙΜΕΙ της συσκευής του και το νόμιμο τρόπο απόκτησής της, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν την ημερομηνία δήλωσης της κλαπείσας συσκευής. Ο πάροχος εξετάζει το αίτημα και κρίνει κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που αποφασίσει την άρση του μπλοκαρίσματος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το συνδρομητή που είχε υποβάλει την αίτηση για το μπλοκάρισμα καθώς και τους υπόλοιπους παρόχους για να αφαιρέσουν τον εν λόγω κωδικό ΙΜΕΙ από τη λίστα που τηρούν.

6. Η περιγραφείσα ανωτέρω διαδικασία για την ενημέρωση των λιστών με τους Κωδικούς IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών υλοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

7. Μέχρι την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι πάροχοι ενημερώνουν τους πελάτες τους μέσω της ιστοσελίδας τους ή / και μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων στα καταστήματά τους ή/και μέσω υπενθύμισης στους μηνιαίους λογαριασμούς που αποστέλλουν στους συνδρομητές για τις δυνατότητες χρήσης εφαρμογών που διασφαλίζουν απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής τους από τους ίδιους τους συνδρομητές σε περίπτωση κλοπής.

8. Οι καταγγελίες για μη συμμόρφωση των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρούσα υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, η οποία τις εξετάζει και δύναται να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, εκδίδοντας ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των παρόχων.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 710/14 – ΦΕΚ Β 1044 – 25.04.2014)