Λαϊκές αγορές Πόρτο Ράφτη και Παγκρατίου

Λαϊκές αγορές Πόρτο Ράφτη και Παγκρατίου

Αριθμ. απόφ. 267/2015 – ΦΕΚ B 2101 – 28.09.2015
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Πόρτο Ράφτη (Ζ ́ Αττικής), ημέρα Τρίτη
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 28η/10−09−2015 θέμα 6ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκόπουλου−Μεσογαίας, (Ζ ́ Αττικής), ημέρα Τρίτη, στην οδό Βραυρώνος, από τη συμβολή με την οδό Γρέγου έως την οδό Ηρακλέους.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. απόφ. 266/2015 – ΦΕΚ B 2101 – 28.09.2015
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Παγκρατίου (Στ ́ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 28η/10−09−2015 θέμα 5ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
α) Τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88295/30−4−2014 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και β) τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παγκρατίου, Δήμου Αθηναίων (ΣΤ ́ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή ως εξής:
1. Οδός Αρχιμήδους (από Πλ. Πλαστήρα έως Δικαιάρχου) από Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο.
2. Οδό Πύρου (από Βρυαξίδος έως Αινείου) από Μάιο μέχρι Οκτώβριο.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.