Λειτουργία πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Λειτουργία πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
Αριθμ. οικ. 93067/1083 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5661/17.12.2018
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως,

1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

ή

2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους, προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία έκδοσης άδεια λειτουργίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.

2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων CNG,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων CNG, προκειμένου το αέριο αυτό να διανεμηθεί ως καύσιμο σε τροχοφόρα οχήματα που κινούνται με αυτό.

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων CNG:

• Αργής ή ταχείας πλήρωσης.

• Με φορητά μέσα αποθήκευσης CNG, με ή χωρίς ενσωματωμένο συμπιεστή ή/και διανομέα.

δ) το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, από τη βαλβίδα διακοπής στην είσοδο της εγκατάστασης, ως το ακροφύσιο τροφοδοσίας, περιλαμβανομένων και των λειτουργικών χώρων της, όπως εμφαίνονται στο παράρτημα 7 της παρούσας.

Αριθμ. οικ. 93067/1083 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5661/17.12.2018
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα