Μέσω των ΚΕΠ διαδικασίες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών και σχολών οδηγών

Μέσω των ΚΕΠ διαδικασίες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών και σχολών οδηγών

Διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες εκπαιδευτών και σχολών οδηγών διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ

Οι διαδικασίες αυτές εντάσσονται στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

Αριθμ. ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2075/30.05.2020
Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Οι ακόλουθες διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απλουστεύονται, εντάσσονται στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ):
 

(1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

(2) Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα

(3) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.)

(4) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής (και Υποκαταστήματος Σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

(5) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

2. Τα νέα έντυπα του Παραρτήματος Ι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο επαγγελματία για κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης την αντίστοιχη «Βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος», «Βεβαίωση νόμιμης ίδρυσης επιχείρησης» ή «Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης», σύμφωνα με τα συνημμένα στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης έντυπα.

Η βεβαίωση χορηγείται, εφόσον πιστοποιηθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας ή τη λειτουργία της επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία και τη διενέργεια της τυχόν προβλεπόμενης αυτοψίας στο χώρο της επιχείρησης.

4. Τα νέα έντυπα του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

5. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπ’ αρ. οικ. 26640/2298/2014 (Β’ 1302) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μόνο κατά το μέρος που αφορά τις διαδικασίες (1), (4), (5), (6), (7) της παρ. 1 αυτής.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. οικ. 26640/2298/2014 (Β’ 1302) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παραμένει σε ισχύ