Λειτουργία λαϊκής αγοράς Γαργηττού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα

Αριθ. 33730/27901 – ΦΕΚ Β 1654 – 04.07.2013
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Γαργηττού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (ημέρα Σάββατο).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.  2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005.
3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
4) Το υπ’ αριθ. 13528/20-6-2013 έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 24/18-6-2013 (Θέμα 6ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την αρ. 066/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και το υπ’ αριθ. 2009/4/142-Α΄/5-6-2013 έγγραφο της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής.
5) Την υπ’ αριθ. 3943/1690/9-2-11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11-4-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Γαργηττού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (ημέρα Σάββατο) ως εξής:

1. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους στην οδό Λεωνίδα, όπου λειτουργεί σήμερα και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ησιόδου και Ιάσονα και

2. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους στην οδό Μυρτιάς και στο τμήμα από την οδό Υακίνθου και μέχρι το νούμερο 35.

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ