ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΕ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με χρονική διάρκεια σύμβασης έως οκτώ(8) μήνες
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες