Μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί )

taxiΑρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

3. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).

4. Πιστοποιητικό Ο.Α.Ε.Ε. περί εγγραφής του στο ταμείο σαν ιδιοκτήτης Δ.Χ. οχήματος (αγοραστής).

5. Προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ και επαγγελματικής άδειας οδήγησης (αγοραστής).

6. Γραμμάτιο είσπραξης από Τράπεζα για τέλη μεταβίβασης.

7. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.

8. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν δεν προσέρχονται τα συμβαλλόμενα μέρη.

9. Άδεια κυκλοφορίας.

10. Α.Φ.Μ. αγοραστή.

Διαδικασία:

1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.
2. Σύνταξη πράξη μεταβίβασης.

Κόστος:
Τα ποσά που καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και στην Τράπεζα. Τέλος μεταβίβασης για μεταβίβαση ποσοστού 100% είναι 190 €

Σημείωση:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.