Μεταβίβαση Φορτηγού ΙΧ ή Λεωφορείου ΙΧ (ενάριθμο)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αφού καταβληθούν οι πάσης φύσεως οικονομικές επιβαρύνσεις στις ΔΟΥ.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Γραμμάτιο είσπραξης από Τράπεζα από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο όχημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ.
3. Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ. όπου απαιτείται και διπλότυπο πληρωμής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.
5. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.
6. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.
7. Αντίγραφο καταστατικού αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
8. Α.Φ.Μ. αγοραστή.

Διαδικασία:

1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.
2. Σύνταξη πράξη μεταβίβασης.

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Αυθημερόν.

Κόστος:
Τα ποσά που καταβάλλονται στην Τράπεζα, όταν δεν υπάρχει τιμολόγιο, και είναι σύμφωνα με το μικτό βάρος του αυτοκινήτου για τα Φ.Ι.Χ. και σύμφωνα με τις θέσεις για τα Λ.Ι.Χ.

Σημειώσεις:
Τα Συμβαλλόμενα μέλη κατά την υπογραφή της επικυρώσεως συμφωνίας μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που εκπροσωπούνται απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε.
Προ της συντάξεως της επικύρωσης συμφωνίας μεταβιβάσεως πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου με σχετική αίτηση.