Μοτοποδήλατα. άδεια οδήγησης – άδεια κυκλοφορίας – μεταβίβαση

Μοτοποδήλατα. άδεια οδήγησης – άδεια κυκλοφορίας – μεταβίβαση

Από 19-01-2013 για την έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς και για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ/νη Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.ΠΔ 51/2012

Άρθρο 3
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Κατηγορίες αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων

1. Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και παρέχουν, στους κατόχους τους, το δικαίωμα να οδηγούν μηχανοκίνητα οχήματα των αντίστοιχων κατηγοριών:

α. Κατηγορία ΑΜ:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα

β. Κατηγορία Α1:
– Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και
– Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW

γ. Κατηγορία Α2:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

δ. Κατηγορία Α:
– Μοτοσικλέτες, και
– μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) λόγω κληρονομιάς. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)