Μεταβίβαση Φορτηγού ΔΧ Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg

Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μέχρι 4 τόνων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) άνω των 4 τόνων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)