Μόνο ηλεκτρονικά η έκδοση αθλητικών εισιτηρίων

Με διάταξη του νόμου 5085/2024, τα αθλητικά εισιτήρια εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5085/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 17/02.02.2024
Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α΄ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 7
Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων – Προσθήκη άρθρου 41ΙΑ στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται άρθρο 41ΙΑ ως εξής:

«Άρθρο 41ΙΑ
Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την προσωποποίηση των εισιτηρίων και την ισχυρή αυθεντικοποίηση των θεατών που εισέρχονται σε αθλητική εγκατάσταση για να παρακολουθήσουν αθλητική συνάντηση. Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου του από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και κάνει χρήση της πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής του και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου του.

2. Χρήστες της πλατφόρμας είναι φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς και έκδοσης εισιτηρίου παρακολούθησης αθλητικής συνάντησης για τους ίδιους ή τα ανήλικα τέκνα τους, υπό την προϋπόθεση να έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023/18.5.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3399), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 και επιβεβαίωσης κωδικού μιας χρήσης (One Time Password) που παραλαμβάνει στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του στο ΕΜΕπ. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τον μοναδικό αριθμό εισιτηρίου που έλαβε κατά την αγορά και να επιλέξει αν αφορά στον ίδιο ή σε ανήλικο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ. 3 και κατόπιν ανάκτησης από τα μητρώα του δημοσίου και επιβεβαίωσης των στοιχείων του αιτούντος την έκδοση του εισιτηρίου, οριστικοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης και εκδίδεται ψηφιακά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στο κινητό τηλέφωνό του μέσω του gov.gr wallet σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 203). Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας τους δύνανται να λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, κατόπιν ρητής συναίνεσης του ασκούντος την επιμέλειά τους και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός του κινητού τους τηλεφώνου έχει ήδη καταχωριστεί για αυτούς στο ΕΜΕπ σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023/18.5.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, προκειμένου να λάβουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του gov.gr wallet, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 και να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου.

5. Η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου πραγματο-ποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 και της ακύρωσης από τις συσκευές ανέπαφης σάρωσης και ανάγνωσης εισιτηρίων, που είναι εγκατεστημένες στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Την ημέρα της αθλητικής συνάντησης, ο θεατής θέτει ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου και, εφόσον το εισιτήριο αναγνωρίζεται και ακυρώνεται, ανοίγει η περιστρεφόμενη είσοδος (τουρνικέ) και ο θεατής εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση.

6. Για τους σκοπούς της ασφαλούς διενέργειας της αθλητικής συνάντησης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

7. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών. Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης του πρώτου εδαφίου και για όσο χρόνο διαρκεί, οι αθλητικές συναντήσεις διεξάγονται χωρίς την παρουσία θεατών. Από την ημερομηνία που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 8 το παρόν εφαρμόζεται στις αθλητικές συναντήσεις του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), καθώς και στις αθλητικές συναντήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο παραπάνω επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόντος, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, η περίοδος αποθήκευσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας για την έκδοση εισιτηρίων για ανηλίκους, τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των κατόχων εισιτηρίων, η διαδικασία διάθεσης προσκλήσεων, καθώς και προαγορασμένων για όλη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων (διαρκείας) και εισιτηρίων σε άτομα άνω των εξήντα επτά (67) ετών, αλλοδαπούς και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και ο τρόπος ταυτοποίησης αυτών, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής και η ημερομηνία μετά από την πάροδο της οποίας απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης με την παρουσία θεατών στο πλαίσιο των διοργανώσεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 7, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, η διαδικασία ελέγχου και το όργανο επιβολής του διοικητικού μέτρου του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη προβλέπεται η υποχρέωση διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων αποκλειστικά σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών και για άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή διοργανώσεων ποδοσφαίρου ή άλλων ομαδικών αθλημάτων.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης