ΝΟΜΟΣ 3284/2004. Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας

Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας

ΝΟΜΟΣ 3284/2004 – ΦΕΚ A 217 – 10.11.2004
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Κυρώνεται ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 22 εδάφιο δ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ́), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1529/14.1.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης