Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Λειτουργία ΠΣ Μετανάστευσης-Ιθαγένειας και Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρώνΟι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης

Νόμος 4519/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 25/20.02.2018
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 25
Οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Σε συνέχεια σχετικών μας εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας επανήλθε σε λειτουργία από την Δευτέρα, 05-02-2018.

Παρακολούθηση πορείας φακέλου κτήσης ιθαγένειας ηλεκτρονικά

 

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, οι φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους και τους φορείς που εποπτεύουν, προκειμένου να συναλλάσσονται με τους πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω διάταξης και να προβαίνουν στις οφειλόμενες ενέργειες.

Με τη ρύθμιση αυτή, οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες διαμονής που λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 θεωρούνται νομίμως διαμένοντες αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα τους επέτρεπε η άδεια διαμονής τους, καθώς η λήξασα άδεια διαμονής τους θεωρείται αυτοδικαίως παραταθείσα.

Εντούτοις είναι δυνατή η ταχύτερη υποδοχή αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής και η έκδοση της άδειας διαμονής όταν τούτο είναι δυνατό, καθώς και στις περιπτώσεις που προκύπτει σοβαρός λόγος για την εν λόγω επίσπευση.

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνουμε ότι οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και κατά το συγκεκριμένο διάστημα δεν θα πρέπει να εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής, εξαιτίας της λήξης της άδειας διαμονής. Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται αν υφίστανται άλλοι λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την έκδοση απόφασης επιστροφής.

Επίσης, πολίτες τρίτων χωρών που εισήλθαν στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου ή με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου, με την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/14 είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και δεν κατέθεσαν λόγω του γεγονότος ότι το σύστημα ήταν εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να δέχεστε την υποβολή αίτησης το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία επαναλειτουργίας του συστήματος ενόψει της συνδρομής λόγων ανωτέρω βίας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση που αφορά σε ειδικότερα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας.

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΛΑΠΑΣ

Με ραντεβού τα αιτήματα κοινού και δικηγόρων για ιθαγένεια – μετανάστευση

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος και Παναγιώτα Μανούσου»
Ιθαγένεια – Άδεια Διαμονής – Άδεια εργασίαςΤηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]