ΝΟΜΟΣ 4474/2017. Φορολογικές και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4474/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 80/07.06.2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Άρθρο 1
Με τα άρθρα 1 έως και 6 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18ης. 12.2015) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L64 της 11ης.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16ης.12.2014), όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η Οδηγία 2011/16/ΕΕ και η τροποποιητική της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 1 έως 25 και τα Παραρτήματα Ι και II του ν. 4170/2013 (Α ́ 163) και με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 (Α ́ 55).

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)

Άρθρο 3
(άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)

Άρθρο 4
(άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2015/2376)

Άρθρο 5
(άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως 4 και των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 5 αρχίζει από 1.1.2017 και της παραγράφου 5 του άρθρου 5 από 1.1.2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 9
Η παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 2960/2001 (Α ́ 265) αντικαθίσταται ως ακολούθως

Άρθρο 10
Φορολογικές διατάξεις για τις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.και Κ.)

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4389/2016

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων

Άρθρο 14
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 15
Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής ειδικής δήλωσης εισφοράς από εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975

Άρθρο 16
Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων

Άρθρο 17
Τροποποίηση του π.δ. 965/1980

Άρθρο 18
Τροποποίηση των άρθρων 295 έως 319 του
ν. 4072/2012

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4370/2016

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 192 του ν. 389/2016

Άρθρο 22
Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στους Δήμους Αγράφων, Χερσονήσου, Οιχαλίας, Ιθάκης και Νέστου και στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 23
Παραχώρηση δημόσιου κτήματος στο Δήμο Σπετσών

Άρθρο 24
Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στο Δήμο Ρόδου

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 21 του α.ν. 920/1939

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́

Άρθρο 27
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 28
Λειτουργία παιδικών χαρών σε χώρους του Δημοσίου και στο ΚΠΙΣΝ

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4172/2013

Άρθρο 30
Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Άρθρο 31
Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 (Α ́ 121) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και στους υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. με αριθμ. 75186/10428/15.11.2016 (Β’ 4080).

Άρθρο 32
Η παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ3 της παρ. Γ ́ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α ́ 182), τροποποιείται ως εξής

Άρθρο 33
Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4172/2013

Άρθρο 35
Τα κτήρια με αριθμούς 5, 6, 7 και 8 του πρώην Στρατοδικείου EAT – ΕΣΑ, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο αυτών

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4474/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 80