Χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β ́ 430). (Αριθμ. 1133/34446 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1140/31.03.2017)

Αριθμ. 4755/108273 – ΦΕΚ B 3257 – 11.10.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου