Νόμος 4490/2017. Προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Νόμος 4490/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 150/11.10.2017
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις. Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27 Ιανουαρίου 2016, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, των οποίων τα κείμενα της Δήλωσης σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, της ΠΣΑΑ σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και σε μετάφραση όλων των ανωτέρω στην ελληνική γλώσσα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο δεύτερο
Επιπρόσθετοι Ορισμοί
Άρθρο τρίτο
Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα
Άρθρο τέταρτο
Γνωστοποιήσεις
Άρθρο πέμπτο
Έκθεση ανά Χώρα
Άρθρο έκτο
Χρόνος υποβολής στοιχείων
Άρθρο έβδομο
Εμπιστευτικότητα
Άρθρο όγδοο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο ένατο
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013
Άρθρο δέκατο
Μισθολογικές ρυθμίσεις
Άρθρο ενδέκατο
Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Άρθρο δωδέκατο
Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α ́ 110) προστίθεται παράγραφος 27
Άρθρο δέκατο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017 (Α ́ 110)Άρθρο δέκατο τέταρτο
Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α ́ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α ́ 240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 31.10.2017.»

2.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκαπέντε (15)».
β. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπου αναφέρεται η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκαπέντε (15)».
γ. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170) έχει γίνει μέχρι την κατάθεση του παρόντος και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις 30.9.2017.»

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις και της ΠΣΑΑ, που κυρώνεται αναφορικά με οποιεσδήποτε δύο Αρμόδιες Αρχές, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του Τμήματος 8 αυτής.
Η πρώτη υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα θα αφορά το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων με έναρξη την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.