ΟΑΕΔ. Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

oaed3Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ. 2292 – ΦΕΚ Β 204 – 03.02.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80016/24-02-2005 (ΦΕΚ 280/Β΄/3-3-2005) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.
2. Του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 και του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν με αυτές, του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητικής διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
6. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».
7. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει.
8. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. 80016/24-02-2005 (ΦΕΚ 280/Β΄/3-3-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)».
11. Την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 80016/24-02-2005 (ΦΕΚ 280/Β/3-3-2005) Κ.Υ.Α. ως προς την περίπτωση 2 και ορίζουμε στις τριάντα (30) ημέρες την προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων πολιτών με τον ΟΑΕΔ, στα θέματα που αφορούν ειδικά εποχιακά βοηθήματα και παροχές οικογενειακών επιδομάτων.

Ο καθορισμός της ως άνω προθεσμίας γίνεται με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές συναλλαγές τους με τη Διοίκηση και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες είναι πλέον προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

————————-

Αριθ. 80016 – ΦΕΚ Β 280 – 03.03.2005

Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 και του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν με αυτές, του άρθρου 11 του Ν.3230/2004 και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001) «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097/11.6.2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Τα υπ’ αριθμ. Β 121438/6.8.2004, Β 125764/6.10.2004 και Β 128625/5.11.2004 έγγραφα του Ο.Α.Ε.Δ., με τα οποία διαβιβάζονται αιτιολογημένες προτάσεις του Διοικητή του Οργανισμού για τον ορισμό προθεσμιών σε περιπτώσεις διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ή επιχειρήσεων, αναλόγως με τις δράσεις του Οργανισμού.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.,

αποφασίζουμε:

Η προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ή επιχειρήσεων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τις πιο κάτω περιπτώσεις ορίζεται ως εξής:

1) Στις ενενήντα (90) ημέρες για τις υποθέσεις διεκπεραίωσης ενστάσεων και κοινοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

2) Στις τριάντα (30) ημέρες (Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ. 2292ΦΕΚ Β 204 – 03.02.2014) για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων πολιτών με τον Ο.Α.Ε.Δ., σε θέματα που αφορούν επιδόματα ανεργίας, ειδικά εποχιακά βοηθήματα, παροχές αφερεγγυότητας, παροχές οικογενειακών επιδομάτων, παροχές μητρότητας, στράτευσης.

3) Στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες για τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων πολιτών ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών της Διοίκησης (Β΄ βαθμός κρίσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 803/1970, (ΦΕΚ 271 /Α΄) και του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α΄) κατ” αποφάσεων συλλογικών οργάνων.

4) Στις ενενήντα (90) ημέρες για τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών των Περιφερειακών Διευθύνσεων κατ” εφαρμογή της με αριθ. 23161/4086/2.6.1973 (ΦΕΚ 811/Β/15.7.1973), απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί αναθέσεως, έργου εκδίκασης αιτήσεως θεραπείας ασφαλισμένων, κατ” αποφάσεων Διευθυντών παροχών ανεργίας κ.ά.».

Ο καθορισμός των ως άνω προθεσμιών, γίνεται προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στα αρμόδια όργανα για την πλήρη διερεύνηση των κατά περίπτωση υποθέσεων, οι οποίες διακρίνονται για τη σοβαρότητα τους και επειδή για την προσήκουσα αντιμετώπιση τους, απαιτούν μείζονα της συνήθους απασχόληση.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και η ισχύς της αρχίζει από της δημοσιεύσεως της.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ