Προσωπικός Ιατρός. Ένταξη όλων των παθολογικών ειδικοτήτων

Υπουργική απόφαση για την ένταξη στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού όλων των παθολογικών ειδικοτήτων.

 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού υγείας ως Προσωπικοί Ιατροί, ορίζονται και οι ιατροί παθολογικών ειδικοτήτων με βασική εκπαίδευση Παθολογία και συγκεκριμένα

α) αιματολογίας,

β) γαστρεντερολογίας,

γ) ενδοκρινολογίας – διαβητολογίας,

δ) καρδιολογίας,

ε) νευρολογίας,

στ) νεφρολογίας,

ζ) ρευματολογίας,

η) παθολογικής ογκολογίας,

θ) πνευμονολογίας-φυματιολογίας και

ι) φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης,

οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 53427 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4978/23.09.2022
Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών ιατρών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωπικός ιατρός
Ο προσωπικός ιατρός, αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπικό ιατρό.

Ως προσωπικοί ιατροί, ορίζονται και οι ιατροί ειδικότητας, με βασική εκπαίδευση Παθολογία [όπως ορίζονται στο Πρώτο Κεφάλαιο της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29.8.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138)]: α) αιματολογίας, β) γαστρεντερολογίας, γ) ενδοκρινολογίας-διαβητολογίας, δ) καρδιολογίας, ε) νευρολογίας, στ) νεφρολογίας, ζ) ρευματολογίας, η) παθολογικής ογκολογίας, θ) πνευμονολογίας-φυματιολογίας και ι) φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω ιατροί ειδικότητας συμβάλλονται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικοί ιατροί, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλονται ήδη ή αν ήδη λαμβάνουν μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

Άρθρο 2
Διαδικασία σύναψης σύμβασης
Οι ιατροί των άνω ειδικοτήτων συμβάλλονται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικοί ιατροί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37 και 40 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), με την οριζόμενη διαδικασία στην υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22.6.2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» (Β’ 3233) και τις σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι υφιστάμενες συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιατρών των άνω ειδικοτήτων που επιλέγουν να συνάψουν σύμβαση ως προσωπικοί ιατροί καταγγέλλονται αζημίως και παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη σύναψη της νέας σύμβασης. Όσες πράξεις έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο της συμβάσεως και μέχρι την αυτοδίκαιη λήξη τους αποζημιώνονται κανονικώς.

Άρθρο 3
Καθορισμός Αποζημίωσης
Για την αποζημίωση των προσωπικών ιατρών των ως άνω ειδικοτήτων του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4958/2022 (Α’ 142), εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/16.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)» (Β’ 3020).
Οι ιατροί των άνω ειδικοτήτων που συμβάλλονται ως προσωπικοί ιατροί εκτελούν κάθε ιατρική πράξη στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Για τις εξετάσεις που συνταγογραφούνται και εκτελούνται στον εγγεγραμμένο πληθυσμό από τον ίδιο ιατρό (αυτο-παραπομπές) ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ9 / οικ.70521 /14.8.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, τον κατάλογο, τη διαδικασία επιλογής, την εγγραφή και τον τρόπο εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 1α/Γ.Π.οικ.34693/14.6.2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό» (Β’ 3010) και στην υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 48233/23.8.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128)» (Β’ 4575).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως