Λειτουργία λαϊκής αγοράς Νεάπολη Περισσού Δήμου Νέας Ιωνίας

Αριθμ. απόφ. 356/2016/ – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3685/15.11.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νεάπολη Περισσού του Δήμου Νέας Ιωνίας της Β’ Αθηνών (ημέρα Πέμπτη)

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νεάπολη Περισσού, του Δήμου Νέας Ιωνίας (Β’ Αθηνών), ημέρα Πέμπτη, εκ περιτροπής ανά τετράμηνο, ως εξής:

1. Επί της οδού Νικολάου Γιαννά, από την οδό Μήδειας έως την οδό Καλλικράτειας.

2. Επί της οδού Βουλγαροκτόνου, από την οδό Νίγδης έως την οδό Μήδειας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.