ΟΑΕΕ. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΟΑΕΕ. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Μέρος Β ́ Άρθρο 2 Παρ. Α ́Υποπ. Α4 Κεφ. Α ́ άρθρα 1-4) τροποποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3869/2010 σχετικά με τη “Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων” και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, εκτός των άλλων, των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο,την Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τη παρούσα παρέχονται διευκρινήσεις επί των αλλαγών που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της ρύθμισης και καθορίζονται οι ενέργειες που θα ακολουθούνται για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών.