ΠΔ 35/2015. Ποινικό Μητρώο. Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2015 – ΦΕΚ A 56 – 11.06.2015
Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 573 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π.δ. 258/1986 ΦΕΚ Α΄ 121) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1805/1988 «Εκσυγχρονισμός του θεσμού του ποινικού μητρώου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).
2) Το αριθ. 63/2005 Προεδρικό Διάταγμα «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3) Το αριθ. 25/2015 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).
4) Το αριθ. Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α΄ 168).
Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Γ. την 40/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Κεφάλαιο Α΄
Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 1
Υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου.
1. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα τηρείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, του τόπου γέννησής τους. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί, τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπου δεν υπάρχει τέτοιο Τμήμα. Βάσει των ίδιων διατάξεων είναι δυνατή και η σύσταση ιδιαίτερου Τμήματος καταχώρησης σε κάθε Πρωτοδικείο.

3. Αρμόδιο για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του (Λεωφόρος Μεσογείων 96 Αθήνα 11527 210-7767046, 7767182, 7767186 210-7767514, 7767024, 7767181 [email protected])

Άρθρο 2
Υπηρεσίες Καταχώρησης Δικαστικών Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Η καταχώρηση των αποφάσεων και βουλευμάτων αποτελεί καθήκον του Γραμματέα που υπηρετεί στην έδρα του δικαστηρίου ή του συμβουλίου που τα εξέδωσε ή του αρμοδίου προς τούτο Τμήματός του.
Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος είναι ο πιστοποιημένος χρήστης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού Μητρώου της Γραμματείας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή το βούλευμα.

Άρθρο 3
Εποπτεία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.
Η καταχώρηση των αποφάσεων και βουλευμάτων στο Ποινικό Μητρώο και η τήρησή του, τελούν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών έχει την ευθύνη εποπτείας και του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τήρηση Ποινικού Μητρώου
Άρθρο 4
Τρόπος καταχώρησης αποφάσεων και βουλευμάτων
1. Οι αποφάσεις και τα βουλεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 574 ΚΠΔ καταχωρούνται στο (Ο.Π.Σ.) με συμπλήρωση των στοιχείων της οικείας ηλεκτρονικής φόρμας όπως περιγράφεται στο Παράρτημα (I) – Οδηγίες Συμπλήρωσης (Υπόδειγμα).

2. Η καταχώρηση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί χωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου καθώς και βουλευμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος προσώπων τα στοιχεία ταυτοποίησης των οποίων δεν έχουν πλήρως διακριβωθεί, αναστέλλεται μέχρι τούτο να καταστεί εφικτό κατά την εκτέλεση της σχετικής απόφασης.
Οι μη καταχωρημένες αποφάσεις και βουλεύματα τηρούνται σε ειδικό προς τούτο αρχείο στην υπηρεσία καταχώρησης.

3. Η καταχώρηση των στοιχείων ταυτότητας των αλλοδαπών γίνεται αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες, πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (που είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 843).

4. Η ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ του Εθνικού Ποινικού Μητρώου υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος ή του Προϊσταμένου της Γραμματείας όπου δεν υπάρχει αρμόδιο Τμήμα και στον κατασταλτικό έλεγχο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που έχει την ευθύνη τήρησης του οικείου Ποινικού Μητρώου.

5. Οι καταχωρήσεις που αφορούν αλλοδαπούς κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Άρθρο 5
Ενημέρωση καταχωρήσεων Ποινικού Μητρώου
1. Οι υπεύθυνοι για την τήρηση Ποινικού Μητρώου βαρύνονται με την υποχρέωση διαγραφής καταχώρησης εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση και ενημέρωσής της στην περίπτωση μεταβολών της ποινής ή/και των ταυτοποιητικών στοιχείων.

2. Για τον σκοπό αυτό, οφείλουν να κοινοποιούν προς το αρμόδιο Τμήμα Ποινικού Μητρώου:

α) Οι Εισαγγελείς και οι Δημόσιοι Κατήγοροι, τον λόγο για τον οποίο η ποινή που επιβλήθηκε παραμένει ανεκτέλεστη – ιδίως 1) παραγραφή ποινής, 2) ανάκληση ή άρση αναστολής εκτέλεσης ποινής, 3) ανάκληση ή άρση υφ” όρον απόλυσης, 4) ανάκληση της υφ’ όρον απόλυσης ανηλίκου, 5) συρροή ποινών ή διακοπή εκτέλεσης ποινής, 6) άρση ή μεταβολή αναμορφωτικού μέτρου ή μέτρου ασφαλείας και γενικά κάθε διάταξη ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα που αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινής.

β) Οι Διευθυντές των Καταστημάτων Κράτησης, την για οποιονδήποτε λόγο απόλυση του καταδικασθέντος από τις φυλακές, αναφέροντας τον σχετικό τίτλο και τη χρονολογία απόλυσης.
γ) Το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος, το περί Απονομής Χάριτος Προεδρικό Διάταγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τρόπος εξακρίβωσης ταυτοποιητικών στοιχείων
Άρθρο 6
1. Όποιος ενεργεί προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή κυρία ανάκριση, οφείλει:

α) κατά την εξέταση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου να λαμβάνει όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και ιδίως ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, επώνυμο έγγαμης γυναίκας αν είναι διαφορετικό, πόλη και κράτος γέννησης, φύλο, ιθαγένεια ή ιθαγένειες, τυχόν προηγούμενο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου. Προς το σκοπό αυτό τα στοιχεία της ταυτοποίησης μπορεί να λαμβάνονται ιδίως από το δελτίο αστυνομικής ή υπηρεσιακής ταυτότητας, το διαβατήριο ή άλλο ισχύον έγγραφο δυνάμει του οποίου μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του κατόχου σύμφωνα με το νόμο,

β) σε περίπτωση απουσίας εγγράφων ταυτοποίησης ή μη εμφάνισης του κληθέντος, να ενεργεί κάθε έρευνα ή ένορκη εξέταση μαρτύρων χρήσιμη για τη βεβαίωση της ταυτότητας του υπόπτου ή του κατηγορουμένου.

2. Οι διευθύνοντες τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν κατά την αυτοπρόσωπη ή διά συνηγόρου εμφάνιση του κατηγορουμένου να διακριβώσουν τα στοιχεία ταυτότητας κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ως άνω εδ. (α) της παρ. 1.
Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί και καταδικαστεί, το ανωτέρω υπό εδ. (α) παρ. 1 καθήκον έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση από τον κατηγορούμενο ένδικων βοηθημάτων ή μέσων.

3. Για τη διακρίβωση των στοιχείων ταυτοποίησης του καταδικασθέντος κατά το στάδιο εκτέλεσης των αποφάσεων ή βουλευμάτων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο οικείο κεφάλαιο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο αρμόδιος για την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος Εισαγγελέας γνωστοποιεί στην οικεία υπηρεσία καταχώρησης τα στοιχεία του καταδικασθέντος που διακριβώθηκαν, προκειμένου να αρθεί η αναστολή του άρθρου 4 παρ. 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τύπος αντιγράφων Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 7
1. Η έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνεται από τις υπηρεσίες τήρησης του άρθρου 1 και η σχετική εκτύπωση γίνεται σε έντυπο όπως αυτό εμφανίζεται στο προσαρτώμενο Παράρτημα (ΙΙ) – τύπος αντιγράφου (υπόδειγμα). Η αίτηση για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου αποτυπώνεται στο προσαρτώμενο Παράρτημα (ΙΙΙ).

Για το κύρος του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου αρκεί η εκτύπωσή του από πιστοποιημένο χρήστη του ΟΠΣ του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Η γνησιότητα κάθε αντιγράφου Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή του «κωδικάριθμου επιβεβαίωσης», του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έκδοσης με τα αντίστοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ncris.gov.gr και ειδικότερα στην «υπηρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ

2. Περισσότερες καταδίκες κατά του ίδιου προσώπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εάν δεν υπάρχει καταδίκη, τούτο δηλώνεται με τη λέξη «ΜΗΔΕΝ» στο αντίγραφο.

Άρθρο 8
Τα δελτία Ποινικού Μητρώου που έχουν συνταχθεί χειρόγραφα εξακολουθούν να τηρούνται και σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύουν της ηλεκτρονικής καταχώρησης.

Άρθρο 9
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Β.Δ. 330/1973 (ΦΕΚ 97/7-5-1973 τ. Α΄).

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ B. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά:

Σε λειτουργία το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Ποινικό Μητρώο για Γενική ή Δικαστική Χρήση

Από τα ΚΕΠ το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου