Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι Καλλικράτη και πληθυσμός

Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι Καλλικράτη και πληθυσμός

Η καταγραφή γίνεται με την πρόταξη της Περιφέρειας, ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες που την αποτελούν, κατ’ αλφαβητική σειρά, και τέλος, αναγράφονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες και ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011
Αριθμ. 28549 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1327/17.04.2019
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 283, παράγραφος 12 και παράγραφος 11, εδάφιο πρώτο του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87), όπως ισχύουν.

Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011

2. Την 11247/28-12-2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β ́ 3465).
3. Την ΓΠ-191/18-3-2014 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β ́/28.12.2012) και θέμα “Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας”» (Β ́ 698).
4. Την 1382/Γ5-132/5-2-2014 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Κύρωση των Αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω» (Β ́ 255).
5. Την ΓΠ-206/21-3-2014 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 1382/Γ5-132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β ́/07.02.2014) και θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω» (Β ́ 718).

Αλλαγές και μετονομασίες Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων

6. Το π.δ. 289/1994 «Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα» (Α ́ 154).
7. Το π.δ. 176/2006 «Διαίρεση Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής σε δημοτικά διαμερίσματα» (Α ́ 185).
8. Το π.δ. 179/2006 «Διαίρεση Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου σε δημοτικά διαμερίσματα» (Α ́ 185).
9. Το π.δ. 33/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου του Δήμου Μεγαλόπολης σε Τοπική Κοινότητα Κοτυλίου, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Κωτιλίου σε οικισμό Κοτυλίου» (Α ́ 58).
10. Το π.δ. 34/2017 «Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιάς του Δήμου Θέρμης σε Δημοτική Κοινότητα Καρδίας» (Α ́ 58).
11. Το π.δ. 75/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Ζάκα της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών σε Τοπική Κοινότητα Ζιάκα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού» (Α ́ 106).
12. Το π.δ. 77/2017 «Μετονομασία του οικισμού «Πλατάνια, τα» της Τοπικής Κοινότητας Άτταλης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων σε οικισμό «Πλατάνα, η», της Τοπικής Κοινότητας Παλιούρα του ίδιου Δήμου σε Πάλιουρα και του ομώνυμου οικισμού Παλιούρα σε οικισμό «Πάλιουρας, ο» (Α ́ 106).
13. Το π.δ. 106/2018 «Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Πορειά» του Δήμου Καστοριάς ως Τοπικής Κοινότητας» (Α ́ 204).
14. Το π.δ. 101/2017 «Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Σίμος Ιωαννίδης» της Δημοτικής Κοινότητας Φλωρίνης του Δήμου Φλώρινας ως Τοπικής Κοινότητας Συγχώνευση των Τοπικών Κοινοτήτων «Σίμος Ιωαννίδης», «Κορυφή» και «Τρίβουνον» της Δημοτικής Ενότητας Φλωρίνης του Δήμου Φλώρινας» (Α ́ 142).
15. Το π.δ. 120/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Αμπελείας του Δήμου Ιωαννιτών σε Τοπική Κοινότητα Αμπελιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού «Αμπελεία, η» σε οικισμό «Αμπελιά, η» (Α ́ 147).
16. Το π.δ. 2/2014 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Καλαμακίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Νομού Μαγνησίας σε Τοπική Κοινότητα Πρόπαν» (Α ́ 5).
17. Το π.δ. 40/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς»(Α ́ 66).
18. Το π.δ. 17/2014 «Μετονομασία του Δήμου Αλιάρτου σε Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων» (Α ́25).
19. Το π.δ. 152/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου, καθώς και του ομώνυμου οικισμού «Πράσινο, το» σε οικισμό «Καλέντζι, το» (Α ́ 197).
20. Το π.δ. 43/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων (τ. Ανθηδόνος) του Δήμου Χαλκιδέων σε Τοπική Κοινότητα Ανθηδόνα (τ. Λουκίσια)» (Α ́ 69).
21. Το π.δ. 80/2017 «Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων σε Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» (Α ́ 112).
22. Το π.δ. 85/2017 «Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Ευρώτα σε Τοπική Κοινότητα Ζαραφώνα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Καλλιθέας σε οικισμό Ζαραφώνα» (Α ́ 118).
23. Το π.δ. 71/2017 «Μετονομασία του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (Α ́ 104).
24. Το π.δ. 70/2017 «Συγχώνευση της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου» (Α ́ 104).
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Παραθέτουμε αναλυτικά κατωτέρω όλους τους Πρωτοβάθμιους (Δήμους) και Δευτεροβάθμιους (Περιφέρειες) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Η καταγραφή γίνεται με την πρόταξη της Περιφέρειας, ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες που την αποτελούν, κατ’ αλφαβητική σειρά, και τέλος, αναγράφονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες.

Ο πληθυσμός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων και Κοινοτήτων προκύπτει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας: