Διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Ποιές οφειλές ασφαλιστικών εισφορών διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ

Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τον ΕΦΚΑ όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισηςΑριθμ. 29715/2410 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2105/08.06.2018
Τροποποίηση της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β ́ 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) απόφασης ως εξής:

Από δημοσιεύσεως της παρούσας στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διαβιβάζονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β ́ 4504) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

 

Αριθμ. 58039/3275 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4504/30.12.2016

Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της παρούσας δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Η αρ. οικ. 13822/1089/2014 (ΦΕΚ Β1227) υπουργική απόφαση «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ», όπως ισχύει, καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.