Πλαφόν κέρδους σε καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, προσάναμμα

Επιβάλλεται πλαφόν κέρδους σε καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, προσάναμμα και υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων

 

Με διατάξεις του νόμου 4975/2022, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 58 του ν.4818/2021 περί περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, προσάναμμα) που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων και επιβολή διοικητικού προστίμου στους παραβάτες, καθώς και υποχρεωτική δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων των οριζόμενων αγαθών και επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

 

Νόμος 4975/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 187/30.09.2022
Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 85
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων – Προσθήκη παρ. 1Β, τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 άρθρου 58 ν. 4818/2021

Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 285) προστίθεται παρ. 1Β, τροποποιούνται αντίστοιχα οι παρ. 2, 4 και 7 ως προς την αναφορά της παρ. 1Β, και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.

1Α. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» ή β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.

1Β. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώλησή τους, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους προ της 1ης.11.2021.

2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1, ΙΑ και 1Β, ορίζονται:
α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:
α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης, β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους, γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1, ΙΑ και 1Β, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες των παρ. 1 και 1Β.».

 
Άρθρο 86
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης της παρ. 6, δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 3, με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

α) καυσόξυλα παντός είδους, β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί).

2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν στη δήλωσή τους, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κυβικά μέτρα χύδην ή κυβικά μέτρα στοιβακτού, ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης, για τα καυσόξυλα και σε κιλά για πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί), β) τη χώρα προέλευσης των καυσίμων υλών, γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ). Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

5. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και οι Περιφέρειες.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τις δηλώσεις της παρ. 3, να επικαιροποιούνται οι δηλώσεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 2 και οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5, να ορίζονται η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στοιχείων αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται έως και τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, κάθε φορά.