Πολυδύναμα κέντρα αδυνατίσματος και εργαστήρια αισθητικής

Πολυδύναμα κέντρα αδυνατίσματος και εργαστήρια αισθητικής

γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας

 

Διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες. Άδεια λειτουργίας

Αριθμ. Γ1β/οικ.67585 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5027/30.10.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων.

 

 

Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 – ΦΕΚ B 1012 – 24.04.2013
Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26−5−2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ. Β ́) «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931 τ. Β ́) Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.Για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.

2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης
3. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
4. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (΄Αδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα
πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9−4−2012 )
5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι επιστημονικά υπεύθυνοι που απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας καθώς και αυτών που απασχολούνται σε άλλη μονάδα, γραφείο ή εργαστήριο
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
8. Αντίγραφο πτυχίου διαιτολόγου−διατροφολόγου για τον επιστημονικά υπεύθυνο. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες
άσκησης απαιτείται και αντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής για τον επιστημονικά υπεύθυνο. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής απαιτείται και βεβαίωση ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού για τον
επιστημονικά υπεύθυνο
9. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο.

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
  • Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
  • Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής
Σύμφωνα με Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 – ΦΕΚ B 1012 – 24.04.2013 ισχύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το 6ο (Υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται ο αισθητικός) και αντί για το 8ο δικαιολογητικό είναι το παρακάτω:

8. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος του αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

Σχετικά:

Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 – ΦΕΚ B 1012 – 24.04.2013
Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26−5−2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ. Β ́) «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931 τ. Β ́) Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου