Πρατήριο Άρτου. Αδεια λειτουργίας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείος Δήμος

Προέγκριση, δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Διάγραμμα της περιοχής, όπου θα φαίνεται η ακριβής θέση του καταστήματος
 • Παράβολο …. € (από την Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών του αρμόδιου Δήμου)
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητος
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την Δ/νση της Πολεοδομίας
 • Εάν πρόκειται για εταιρεία το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε ή Ε,Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικός υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας & δήλωση αποδοχής από τόν ορισθέντα στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίστανται στο όνομα της εταιρείας
 • Άδεια διαμονής εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
 • Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ότι από τον κανονισμό είναι επιτρεπτή η λειτουργία κατ/τος πρατηρίου άρτου.

Εφόσον χορηγηθεί η προέγκριση, δικαιολογητικά για την Άδεια Λειτουργίας:

 • Άδεια οικοδομής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Τρία Σχεδιαγράμματα – κάτοψη (κλιμ.1: 50 -ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ) όπως είναι διαμορφωμένο το κατάστημα για λειτουργία, όπου θα απεικονίζονται οι χώροι, οι διαστάσεις, η επιφάνεια του κατ/τος (συνολικό εμβαδόν κατ/τος, ύψος κατ/τος, καθαρό εμβαδόν κατ/τος, W-C, πατάρι. υπόγειο) θεωρημένα από Μηχανικό , καθώς τα σχεδιαγράμματα θα θεωρούνται από την Πολεοδομία & θα αναφέρει επάνω ότι το κτήριο είναι νόμιμο & ότι ό χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.(10551/07 ΚΥΑ).
 • Μισθωτήριο θεωρημένο από την ΔΟΥ ( εάν πρόκειται για μίσθωση του ακινήτου ) – ή ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου
 • Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας
 • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας & έναρξη δραστηριότητας από την Δ. Ο. Υ – όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού
 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
 • Δύο φωτογραφίες

Για την ίδρυση & λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται ισόγειος χώρος επιφάνειας τουλάχιστον (12) τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητο είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου & άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περ. ιε΄ του άρθρου 1 του Ν.3526/07 (Πρατήριο άρτου είναι το αυτοτελές & ανεξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται προϊόντα αρτοποιΐας & άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία. Αμιγές πρατήριο άρτου είναι το αυτοτελές & ανεξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας- άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα και τα αρτοσκευάσματα) απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε 20 μ2.