Πρόσκληση υποψηφίων δικηγόρων για άσκηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση υποψηφίων δικηγόρων για άσκηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εδρεύει στην Αθήνα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτ: (0)33506_20

Αθήνα, 04-05-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 40)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος 21-05-2020 έως 20-11-2020) να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.tpd.gr), δηλ από 04-05-2020 ως και 13-05-2020.

Επικουρικά, τους ήδη υπηρετούντες στο Τ.Π. & Δανείων ασκούμενους Δικηγόρους να υποβάλουν αίτηση εξάμηνης παράτασης της άσκησής τους – εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης τους – η οποία θα ληφθεί υπόψη μόνο στην περίπτωση που εμφανισθεί μικρότερος αριθμός υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων ορίζονται σε (10) δέκα, και οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στα Καταστήματα του Τ.Π. και Δανείων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη σε δύο (2) δηλαδή από (1) μία σε κάθε Κατάστημα.

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί το Τ.Π. και Δανείων και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Τ. Π. και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Κατάστημα Πειραιά, Κατάστημα Θεσσαλονίκης)

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα (αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους) στο ειδικό μητρώο του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκομίσουν, το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους ως ασκούμενοι δικηγόροι στο Τ.Π. και Δανείων, στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στα Καταστήματα (Πειραιά και Θεσσαλονίκης) του Τ.Π. και Δανείων με την παρουσία των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που εμφανισθεί μικρότερος αριθμός υποψηφίων από τις θέσεις, λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις των νυν υπηρετούντων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει τις κενές θέσεις διενεργείται κλήρωση και το Ταμείο σε συνεννόηση μαζί με τους κληρωθέντες μεριμνούν για την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης για παράταση της περιόδου άσκησης, εφόσον δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας παράτασης άσκησής τους στο Τ.Π. και Δανείων.

Η άσκηση θα γίνεται στην Κ.Υ και στα Καταστήματα (Πειραιά και Θεσσαλονίκης), σε νομικά αντικείμενα, υπό την επιστημονική εποπτεία του Γραφείου του Ν.Σ.Κ που εδρεύει στο Τ.Π. και Δανείων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού για την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Καταστημάτων του Τ.Π. και Δανείων.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 πμ έως 15:00 μμ και η μηναία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ μεικτά.

Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στο Τμήμα Νομιμοποιήσεων και Δικογράφων της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τ.Π. και Δανείων για την Κεντρική Υπηρεσία και από τους Προϊσταμένους του κάθε Καταστήματος.

Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Τ. Π. και Δανείων {Π.Δ. 95/1996 άρθρο 7 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Φ.Ε.Κ. 76/6-5-1996/τ. Α΄)}

Η πρόσκληση και το υπόδειγμα αίτησης