Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στον Δήμο Αμαρουσίου

Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στον Δήμο Αμαρουσίου

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αµαρουσίου», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

2 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
5 ΠΕ ∆ιοικητικός/ Οικονοµικός.
1 ΤΕ ∆ιοικητικός-Λογιστικός .
1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής.
1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», Βασ. Σοφίας αρ. 9 και ∆ηµ. Μόσχα, Μαρούσι, 2ος όροφος, υπόψη του Προέδρου του ∆.Σ. (τηλ. επικοινωνίας: 2132038 200-201-202),

εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αµαρουσίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (παρ. 10, άρ. 21 του Ν. 2190/1994).