Προσλήψεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – 15 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΟΧ 1/2017).

2 ΠΕ Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων.
1 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων- Μηχανολόγων Μηχανικών).
1 ΠΕ Πληροφορικής.
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
2 ΔΕ Φυλάκων.
1 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων.
1 ΔΕ Τεχνικών Οικοδομικών Εργασιών.
1 ΔΕ Υδραυλικών.
2 ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή, Τ.Κ. 11743 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κου Κωνσταντίνου Κοντογιάννη, (τηλ. επικοινωνίας: 211-1019004).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προκήρυξη